Samstag, 7. Juli 2012

دکه های بازارِ چابهار جایی با دیدنیهای متفاوت از دُبی


دکه بازار چابهار جایی است که دارا و ندار، در آن به کسب معاش زندگی مشغولند،

 یکسو مغازه دارانی اند که سالهاست در این بازار فروشنده اند و سوی دیگر زنان
کپرنشین فقیری که برای تهیه حداقل های زندگی دستفروشی می کنند. اجناس و
 فروشندگان بازارهای سیستان و بلوچستان بخصوص دکه بازار چابهار نسبت به دیگر شهرهای ایران تفاوت و البته جذابیت های بسیار دارد، که دلیل عمده آن نیز مجاورت با کشورهای همسایه هند و پاکستان است


!!! این هم زباله های این بازار به اصطلاح دیدنی و اما تفاوتش با بازارهای بنادر دُبی

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen